මුදල් ලබා මත ඕනෑම ශ්රී ලංකාව කාඩ්, හෝ මුදල් බැංකුවේ දී

පුද්ගලික ණය දී
ශ්රී ලංකා


හොඳම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේ මස අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් ' තෝරාණය මුදල: RS 15`000 - RS 40`000 

ණය කාලය දින 122 යි


ඔබේ මුදල් ඉක්මනින් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පියවර 1

පිරිනැමීමක් තෝරන්න

හොඳම තෝරා ඔප්පු, ඔබ වෙනුවෙන්

පියවර 2

ඉහත පෝරමය පුරවන්න

ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න හා ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය ස්වරූපයෙන් ඉහත.

පියවර 3

බැංකු අනුමැතිය

ඔබගේ ඉල්ලීම බැංකුව අනුමත කරන තෙක් බලා සිටින්න. එය විනාඩි 10 කට වඩා ගත නොවේ.

පියවර 4

මුදල් ගන්න

ඕනෑම ශ්‍රී ලංකා කාඩ්පතකට හෝ ඔබේ බැංකුවෙන් මුදල් ලබා ගන්න

ණය කාල සිමාව කුමක ?

අවම ණය කාලය - දවස් 122
උපරිම ණය කාලය - පළමු ණය මුදල සදහා දවස් 122 සහ නැවත අයදුම් කිරීමේදී දවස් 182

ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය -

ණය මුදල - රු.30000.00
කාල සීමාව - දවස් 122
මෙහෙයුම් ගාස්තුව - රු.3600.00
සේවා ගාස්තුව - රු.13920.00
පොලි මුදල (වාර්ෂික 12% ) - රු.754
මුළු මුදල - රු.48274

Zephyr Solutions (Private) Limited මගින් ලබා දෙන සියලුම ණය සඳහා වසරකට 12%ක පොලී අනුපාතයක් අය කරනු ලැබේ.
මෙම ණය මුදල දින 122 ක් ඇතුලත ගෙවිය යුතුය.
සියලුම ණය පහසුකම් Zephyr Solutions (Private) Limited විසින් සපයනු ලැබේ.

Contacts

Our office hours are 8:00AM – 5:00PM.

Monday through Friday.

Address

8, 3/2 Cotta Terrace, Colombo 00800

Email

info@lk.stapl.info