මුදල් ලබා මත ඕනෑම ශ්රී ලංකාව කාඩ්, හෝ මුදල් බැංකුවේ දී

ලබා ගත හැකි බැර ශ්රී ලංකා


ණයට දක්වා රු 40 000


සල්ලි ගන්න ඔබගේ ණය පතට නිවසින් පිටව නොයා මිනිත්තු 15 කින්

මෙම පෝරමය පුරවන්න

අභිමතකරණය කළ ණය දීමනා ලැබීමටලබා ගත හැකි බැර ශ්රී ලංකා


ණයට දක්වා රු 40 000


සල්ලි ගන්න ඔබගේ ණය පතට නිවසින් පිටව නොයා මිනිත්තු 15 කින්

මෙම පෝරමය පුරවන්න

අභිමතකරණය කළ ණය දීමනා ලැබීමටඔබේ මුදල් ඉක්මනින් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පියවර 1

ඉහත පෝරමය පුරවන්න

ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න හා ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය ස්වරූපයෙන් ඉහත.

පියවර 2

පිරිනැමීමක් තෝරන්න

හොඳම තෝරා ඔප්පු, ඔබ වෙනුවෙන්

පියවර 3

බැංකු අනුමැතිය

ඔබගේ ඉල්ලීම බැංකුව අනුමත කරන තෙක් බලා සිටින්න. එය විනාඩි 10 කට වඩා ගත නොවේ.

පියවර 4

මුදල් ගන්න

ඕනෑම ශ්‍රී ලංකා කාඩ්පතකට හෝ ඔබේ බැංකුවෙන් මුදල් ලබා ගන්න

ණය කාල සිමාව කුමක ?

අවම ණය කාලය - දවස් 122
උපරිම ණය කාලය - පළමු ණය මුදල සදහා දවස් 122 සහ නැවත අයදුම් කිරීමේදී දවස් 182

ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය -

ණය මුදල - රු.30000.00
කාල සීමාව - දවස් 122
මෙහෙයුම් ගාස්තුව - රු.3600.00
සේවා ගාස්තුව - රු.13920.00
පොලි මුදල (වාර්ෂික 12% ) - රු.754
මුළු මුදල - රු.48274

Zephyr Solutions (Private) Limited මගින් ලබා දෙන සියලුම ණය සඳහා වසරකට 12%ක පොලී අනුපාතයක් අය කරනු ලැබේ.
මෙම ණය මුදල දින 122 ක් ඇතුලත ගෙවිය යුතුය.
සියලුම ණය පහසුකම් Zephyr Solutions (Private) Limited විසින් සපයනු ලැබේ.

Contacts

Our office hours are 8:00AM – 5:00PM.

Monday through Friday.

Address

8, 3/2 Cotta Terrace, Colombo 00800

Email

info@lk.stapl.info